Om havmiljø.no


Havmiljø.no er et nettsted og verktøy der du for ulike perioder av året finner analyser av miljøverdi og sårbarhet for akutt oljeforurensning. Bakgrunnen for opprettelsen av Havmiljø.no er at Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2008 fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å lede utviklingen av et system for miljøverdivurdering og sårbarhetskriterier for marine arter og leveområder.

Roller og oppgaver i prosjektet

DN etablerte en prosjektgruppe der følgende sentrale forvaltningsorganer og forskningsinstitusjoner deltok: Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Norsk polarinstitutt (NP), Norges geologiske undersøkelser (NGU), Statens kartverk sjø. Det Norske Veritas (DNV) har vært konsulent for analysesystemet.

Generell utvikling av systemet:

  Direktoratet for naturforvaltning - leder
  Havforskningsinstituttet,
  Norsk institutt for naturforskning,
  Klima- og forurensningsdirektoratet,
  Norsk polarinstitutt,
  Norges geologiske undersøkelser 

  Det Norske Veritas - konsulent for analysesystemet
  Bouvet ASA har utviklet web-løsningen

  Referansepersoner:

  Fra Fiskeri- og kystdirektoratet, Naturvårdsverket, Akvaplan-niva


  Ansvarlig for vurderinger innenfor respektive gruppe:

   Havforskningsinstituttet - fisk, naturtyper, sjøpattedyr
   Norsk institutt for naturforskning - sjøfugl
   Norsk polarinstitutt - sjøpattedyr Svalbard

   Delprosjekter:

    Havforskningsinstituttet - Kommunikasjon av usikkerhet
    Det Norske Veritas – sårbarhetskriterier og sårbarhetsanalyser
    Universitetet i Tromsø i samarbeid med SINTEF – Primærproduksjon
    Akvaplan-niva – koordinere vurderinger for sjøpattedyr